Trochu oneskorený aprílový žart.

Primary tabs

B.Chrenko:
Je 5. apríl 2107. Na obežnej dráhe Mesiaca sa pripravuje štart sondy New Galaxy, ktorá má, ako prvá, zamieri do stredu našej galaxie. Bude to sonda, ktorá vyvinie doposia¾ najvyššiu rýchlos a počas nieko¾kých tisíc rokov bude posiela na Zem údaje o hviezdach a ich planetárnych systémoch a medzihviezdnom priestore.
Na štart bude využitý elektromagnetický prstenec postavený okolo Mesiaca, ktorý po nieko¾kých obehoch urýchli sondu na dostatočnú rýchlos, aby mohla opusti Slnečnú sústavu a zamieri do stredu galaxie.
Sonda s hmotnosou 2,3 µg ( mikrogramu)/* obsahuje nieko¾ko kamier s rozlíšením 2,4 terapixelov v rôznych spektrálnych oblastiach. Jedna z nich má dokonca čiernobiely filter pre pozorovania v oblasti čiernych dier. :D
__________________________________________________________________
*
Počas príprav letu konštruktéri zvažovali vyslanie len nehmotného softvéru, ktorý by však nemohol využi gravitačných manévrov v blízkosti hviezd a čiernych dier. Nakoniec sa rozhodli pre túto konfiguráciu nako¾ko by to mohlo predåži dobu vývoja asi o 3 roky a navýši náklady približne o 138 miliárd USD, čo ani pri kurze 13 USD/EUR nie je zanedbate¾ná čiastka.
__________________________________________________________________

Autonómny softvér umožní sonde vykonáva samostatné manévre bez potreby ¾udského zásahu a takisto na základe získaných údajov meni smer letu, tak aby bolo získané maximálne množstvo vedeckých poznatkov. Programové vybavenie je schopné posúdi, ktorý výsledok merania je prínosný pre vedu a ktorý už nie. Vzh¾adom k ve¾kému objemu dát, optimalizačný softvér Burocrat 4.11 bude na Zem zasiela len vedecky prínosné a požadované údaje.

Po viac ako 12 rokoch vývoja sa má dnes zača expedícia, ktorá po stáročia vzrušovala ¾udstvo, začneme siaha po hviezdach. Bude to naplnenie odkazu Ciolkovského, Dárvina a mnohých iných myslite¾ov, ako aj praktická realizácia hviezdneho programu vyhláseného v roku 2032 prezidentom Putinom.
Ako nám povedali odborníci na www.kosmo.cz, podobne, ako kedysi pri štartoch z dnes už zatopeného kozmodrómu na Floride/*
*, panuje aj dnes obava, že dôjde k odkladu štartu pre nepriaznivé počasie na Zemi. Tentokrát je očakávaná účas asi 3 800 platiacich návštevníkov, ktorí si túto historickú udalos chcú pozrie bezprostredne na mieste. Ak bude na Zemi pretrváva zlé počasie, nebudú sa môc zúčastni, čím by Globálny úrad pre letectvo a medzihviezdny priestor prišiel o dodatočné príjmy.

__________________________________________________________________
**
Bol opustený v roku 2042 v dôsledku zdvihnutej hladiny mora spôsobenej globálnym oteplením. Vzrušujúce výlety k podmorskému múzeu si môžete objedna na adrese http://www.history-adventures.com/.
__________________________________________________________________

Podrobné spravodajstvo z miesta štartu vám samozrejme prinesieme v priamom prenose.